Konkurs fotograficzny – „Letni portret”!

Robicie zdjęcia portretowe? Świetnie! Macie portrety w letnim klimacie? Jeszcze lepiej! 21 sierpnia startuje nasz instagramowy konkurs „Letni portret”. Zachęcamy Was do dzielenia się na Instagramie swoimi zdjęciami, oznaczania ich hashtagiem #akademianikona i @Akademia_Nikona. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.
Nagroda? Voucher w wysokości 600 zł. na dowolnie wybraną pozycję z oferty. Bon można wykorzystać do 31 grudnia.
Jesteśmy ciekawi Waszych prac. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU 
„Konkurs fotograficzny – Letni portret”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem Konkursu jest promocja Akademii Nikona
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Konkurs fotograficzny – Letni portret”  (zwanym dalej „Konkursem”). 
Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego jest Nikon CEE GMBH, z siedzibą: Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria (zwany dalej „Organizatorem”).
Koordynatorem konkursu jest Yak Yak Studio Interaktywne Sylwia Małachowska, z siedzibą: ul. Działkowa 11/36, 15-777 Białystok.
Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem: www.instagram.com/akademia_nikona, zwanym dalej Stroną.
Konkurs rozpoczyna się 21 sierpnia 2019 r. tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i trwa do dnia 28 sierpnia 2019 roku, do godz. 23.59, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§3
ZASADY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych), a zdjęcie  nie narusza praw osób trzecich.
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo. 
Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem własnego konta na portalu Instagram.

§4
ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na profilu Uczestnika w serwisie Instagram zdjęcia, będącego jego interpretacją hasła „letni portret”. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #akademianikona i oznaczone @Akademia_Nikona. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.
W Konkursie nie będą brane pod uwagę zdjęcia zgłoszone przed ogłoszeniem go na Stronie, czyli przed 21 sierpnia 2019 roku.

§5
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
Nagrodą w Konkursie jest voucher w wysokości 600 zł. na dowolnie wybraną pozycję z oferty Akademii Nikona. Voucher można wykorzystać do 31 grudnia 2019 roku.
Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu.
Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość zdjęć, estetykę i zgodność z tematem.
O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na Stronie, w dniu 30 sierpnia 2019 roku.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie do dnia 2 września e-maila na adres: michal.leja@akademianikona.pl, w którym znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz zwycięska fotografia, której krótszy bok będzie miał minimum 1600 pikseli.
W przypadku nie wysłania powyższego maila w ustalonym czasie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
Nagrody w Konkursie nie można przekazać na rzecz osoby trzeciej.
W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

§6
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą wykorzystywane przez Organizatora w celach reklamowych.
Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na Stronie oraz pod adresem: www.akademianikona.pl, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu.
Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.
W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na Stronie, na stronie http://www.akademianikona.pl. 

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§8
POSTĘPOWANIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie

 
Grupa Akademii Nikona na Facebooku to miejsce dyskusji o szeroko rozumianej fotografii - wymiany informacji, porad natury technicznej, sprzętowej, opinii na temat umieszczanych tam zdjęć.
Zapraszamy!
Nasza grupa na Fb to miejsce do dyskusji o fotografii.
Komentarze