Informacja o polityce prywatności
W niniejszej informacji o polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w trakcie zamawiania, zakupu lub korzystania przez Państwa z naszych produktów i usług, odwiedzania naszych stron internetowych, korzystania z naszego wsparcia klienta lub innych kontaktów z Państwa strony z firmą Nikon.

Nikon szanuje prywatność i uznaje, że przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z prawem i prawidłowy jest ważnym obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności społecznej i deklaruje, że będzie dążyć do ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja o polityce prywatności jest częścią Oświadczenia Grupy Nikon o ochronie prywatności <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm > i dotyczy wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów i dostawców oraz korzystania przez nich z naszych produktów i usług, naszej strony internetowej http://www.nikon.pl lub jakiejkolwiek innej współpracujący z Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (w dalszej treści będziemy się zwracać do naszych klientów i dostawców będących odbiorcami niniejszego pisma używając zwrotu "Państwo"). W niniejszej informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dlatego też zachęcamy do uważnego zapoznania się z jej treścią.

1. Kim jesteśmy

Nasza firma to Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce., Wagenseilgasse 5, A-1120 Wiedeń, Austria. Należymy do Grupy Nikon. Jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych opisanych w niniejszej informacji o polityce prywatności. Użyte w niniejszej informacji słowa “Nikon” i “my” [oraz wszelkie formy gramatyczne tych słów wynikające z odmiany w języku polskim], w zależności od kontekstu, odnoszą się łącznie do Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce.

W drodze porozumienia między nami ustaliliśmy nasze wzajemne zobowiązania w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z naszymi globalnymi działaniami w zakresie przetwarzania danych. Podsumowując, uzgodniliśmy, że jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, takich jak prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia, sprzeciwiania się lub wycofywania zgody, bądź też jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce zgodnie z punktem 9. Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce, Nikon Europe B.V. i Nikon Corporation będą w razie potrzeby pomagać sobie nawzajem, aby zapewnić możliwość korzystania z przysługujących Państwu praw i odpowiadać na Państwa pytania.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i co robimy z Państwa danymi

Nasze operacje przetwarzania danych oraz cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, zostały przedstawione w poniższym Załączniku w "Opisie czynności przetwarzania danych przez Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce". Podsumowując, używamy różnych systemów w celu dostarczania Państwu produktów i usług. Na przykład Nikon dostarcza następujące produkty i usługi: Nikon School. NPS Administration, NIKON Promocja, Customer Service administration, Sales administration.

Podstawa prawna

Nikon przetwarza Państwa dane osobowe w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług, przestrzegania obowiązujących nas przepisów prawnych, bądź też w przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, lub na podstawie zgody.

Przetwarzając Państwa dane osobowe ze względu na nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, podejmiemy rozsądne środki, aby zapobiec poniesieniu przez Państwa nieuzasadnionej szkody. Nasze uzasadnione interesy to na przykład nasz interes związany z usprawnieniem procesu dostarczania naszych produktów i usług poprzez przechowywanie danych kontaktowych, obniżanie kosztów, ulepszanie naszych newsletterów i stron internetowych poprzez analizowanie, które części komunikowanych przez nas informacji są dla Państwa najbardziej odpowiednie bądź też zabezpieczanie naszych usług i obiektów - np. cele wymienione w Załączniku. Więcej informacji na temat przeprowadzanych przez nas testów bilansujących (eng. balancing tests) można uzyskać na życzenie. Przetwarzając Państwa dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, mają Państwo prawo w każdej chwili zgłosić sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację (zob.Punkt 7 poniżej). Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę, dostosowując swoje ustawienia (jeśli są dostępne) lub kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w Punkcie 9 „Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o ochronie prywatności" poniżej.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu innym niż ten, w którym je pierwotnie zebraliśmy (i powołujemy się na podstawę prawną inną niż zgoda lub wypełnienie zobowiązań prawnych w tym nowym celu), sprawdzimy, czy przetwarzanie w tym nowym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone. Więcej informacji na temat tej oceny można uzyskać na żądanie (zob. Punkt 7poniżej).

3. Sposób gromadzenia Państwa danych

Większość danych osobowych, które przetwarzamy, to informacje, które świadomie przekazują nam Państwo bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe, które możemy wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam Państwo podali lub na podstawie naszych kontaktów z Państwem, lub dane osobowe, które otrzymujemy od spółki należącej do grupy kapitałowej lub osoby trzeciej za Państwa wiedzą (zob. "Punkt 4 Udostępnianie informacji" i Załącznik poniżej).

Jeśli odmówią Państwo podania danych osobowych, których wymagamy w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego, możemy nie być w stanie dostarczyć wszystkich lub części usług, które Państwo u nas zamówili.

4. Udostępnianie informacji

Będziemy przetwarzać część Państwa danych osobowych lokalnie. Jednakże, ze względu na fakt, że jesteśmy organizacją o charakterze globalnym, wiele naszych działań biznesowych może być również prowadzonych (a efektywność biznesowa może być osiągana) poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji na Państwa temat w poszczególnych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w określonych zabezpieczonych obiektach na całym świecie. W związku z tym Państwa informacje mogą być udostępniane innym podmiotom z Grupy Nikon. Jednakże każda spółka z Grupy Nikon oraz wspomniane inne systemy i bazy danych będą gromadzić, otrzymywać, wykorzystywać, udostępniać lub w inny sposób przetwarzać takie dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą informacją o polityce prywatności oraz naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności Grupy Nikon <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm>. Ponadto wewnętrznie prowadzimy rygorystyczną politykę dostępu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miała tylko ograniczona grupa upoważnionych pracowników firmy Nikon, na zasadzie ograniczonego dostępu („ścisłej potrzeby”).

Co do zasady nie udostępniamy Państwa danych osobowych nikomu spoza Grupy Nikon. Możemy jednakże udostępniać Państwa dane osobowe zaufanym osobom trzecim, które pełnią funkcje biznesowe lub świadczą nam usługi. Wszystkie takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych, na podstawie umów zgodnych z wymogami obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane na potrzeby dochodzenia (np. ujawnienie w celu zapobiegania przestępstwom lub nadużyciom, lub w celu zastosowania się do orzeczenia sądowego lub przepisów prawa).

5. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

Nikon będzie zabezpieczać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi technologii informacyjnych i bezpieczeństwa, tak aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem, nieuprawnionym dostępem i bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pozyskane, w tym do celów spełniania obowiązków prawnych i podatkowych oraz do rozwiązywania jakichkolwiek sporów. Poszczególne okresy przechowywania danych zostały przedstawione w "Opisie czynności przetwarzania danych przez Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce Polska" w Załączniku poniżej.

6. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Ze względu na globalny charakter naszej firmy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Nikon i zaufanym stronom trzecim w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których przepisy mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych osobowych. W razie potrzeby Nikon zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu spełnienia wymogów dotyczących transgranicznego przekazywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. Przy przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Nikon będzie korzystał z zabezpieczeń w postaci zatwierdzonych przez Komisję mechanizmów, takich jak certyfikacja Tarczy Prywatności UE-USA czy standardowe klauzule umowne, np. określone w Decyzji 2004/915//WE dotyczącej przekazywania danych osobowych od administratora w UE do administratora spoza UE/EOG” (zob. art. 46 RODO). Jeśli chcą Państwo otrzymać kopię tych danych, prosimy o kontakt korzystając z danych kontaktowych podanych w Punkcie 9. „Dane kontaktowe dla potrzeb zapytań o ochronę prywatności" poniżej.

7. Przysługujące Państwu prawa

Mogą Państwo skontaktować się z nami (zob. Pkt 9. „Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o ochronę prywatności" poniżej) w celu wykonywania wszelkich praw, jakie przysługują Państwu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym (1) prawa dostępu do danych, (2) do ich poprawiania, (3) do ich usunięcia, (4) do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, (5) prawa do otrzymania zbioru Państwa danych osobowych oraz (6) prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu, a w przypadku gdy zwróciliśmy się do Państwa o wyrażenie zgody, do wycofania zgody na przetwarzanie. W niektórych sytuacjach prawa te będą ograniczone. Na przykład, odmówimy dostępu, gdy będzie to konieczne dla ochrony praw i wolności innych osób lub odmówimy usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa. Dla przykładu, prawo do przenoszalności danych nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały dostarczone przez Państwa lub gdy dane te są przetwarzane przez nas na podstawie innej niż Państwa zgoda czy wykonanie umowy.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie wniosku na dane kontaktowe podane w pkt 9. „Dane kontaktowe dla potrzeb zapytań o ochronę prywatności" poniżej. Prosimy pamiętać, że może być konieczne podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

W razie pytań, uwag lub skarg związanych z niniejszą informacją o ochronie prywatności można skontaktować się również z nami.

7.1. Prawo dostępu

Mogą Państwo zapytać nas, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak - uzyskać do nich dostęp w formie kopii. W odpowiedzi na wniosek o dostęp przekażemy również dodatkowe informacje, takie jak cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczy wniosek, a także wszelkie inne informacje niezbędne do korzystania z istoty tego prawa.

7.2. Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do żądania poprawienia swoich danych w przypadku ich niedokładności lub niekompletności. Na Państwa żądanie będziemy korygować niedokładne dane osobowe dotyczące Państwa oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełniać niekompletne dane osobowe, co może obejmować przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7.3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo również prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, co oznacza usunięcie Państwa danych przez nas oraz, o ile to możliwe, przez innych administratorów, którym Państwa dane zostały wcześniej przez nas udostępnione.  Usunięcie Państwa danych osobowych ma miejsce tylko w określonych przypadkach, przewidzianych prawem i wymienionych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Obejmuje to, inter alia, sytuacje, w których Państwa dane osobowe nie są już potrzebne w związku z początkowymi celami, dla których były przetwarzane, jak również sytuacje, w których były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ze względu na sposób, w jaki świadczymy niektóre usługi, usunięcie kopii zapasowych może potrwać pewien czas.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, co oznacza, że zawiesimy przetwarzanie Państwa danych na określony czas. Okoliczności, które mogą skutkować skorzystaniem z tego prawa, obejmują sytuacje, w których dokładność Państwa danych osobowych została zakwestionowana, ale potrzeba nam czasu, abyśmy mogli zweryfikować ich (nie)dokładność. Prawo to nie uniemożliwia nam dalszego przechowywania Państwa danych osobowych. Poinformujemy Państwa przed zniesieniem ograniczenia.

7.5. Prawo do otrzymania zbioru (przenoszalność danych)

Prawo do przenoszalności danych oznacza, że mogą Państwo zwrócić się do nas o dostarczenie Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przesłanie takich danych bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne. Na żądanie i gdy jest to technicznie wykonalne, przekażemy Państwa dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych.

7.6. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Ma to zastosowanie jedynie w przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowią "uzasadnione interesy" (w tym profilowanie) (zob. pkt "Podstawa prawna" powyżej).

Mogą Państwo w dowolnym momencie, bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest ono powiązane ze wspomnianym marketingiem bezpośrednim. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

8. Jak dbamy o niniejszą politykę

Ostatnio zaktualizowaliśmy tę informację dnia 22 maja 2018 r. i zastępuje ona wcześniejsze wersje. Będziemy co pewien czas aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności i informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach.

9. Dane kontaktowe dla potrzeb zapytań o ochronę prywatności

Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce.

Dział Obsługi Klienta

Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

rm.PL@nikon.com

10. Załącznik

OPIS CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ NIKON CEE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Operacja przetwarzania Kategorie danych osobowych Szczególne kategorie danych osobowych Cele Odbiorcy Okres zatrzymywania Dodatkowe wyjaśnienia i źródło danych osobowych (w stosownych przypadkach)
Rejestracja produktu - wsparcie obsługi klienta Imię i nazwisko adres, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu, informacje o produkcie Brak Administracja, relacje z klientami, marketing bezpośredni Uprawniony personel Nikon, zaufani dostawcy usług zewnętrznych (IT, zarządzanie bazami danych) Okres niezbędny do wykonania umowy (świadczenia usług lub dostarczania produktów) przedłużony o okres wymagany przez przepisy Rejestracja klienta
Obsługa Klienta – naprawy serwisowe Imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły dotyczące produktu, historia napraw Brak Administracja, realizacja umowy, relacje z klientami, usługi dostawy, zgodność z prawem Uprawniony personel Nikon, zaufani dostawcy usług zewnętrznych (centra serwisowe, płatności, dostawy) Okres niezbędny do wykonania umowy (świadczenia usług lub dostarczania produktów) przedłużony o okres wymagany przez przepisy, w tym o okresy przedawnienia roszczeń, o ile będzie to niezbędne. dokumentacja otrzymana od klienta wraz z naprawą, rejestracja klienta,
Akademia Nikona Imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu, inne: Typ aparatu, numer identyfikacyjny, płeć (tytuł) Brak Administracja, realizacja umowy, relacje z klientami, Marketing bezpośredni: Uprawniony personel Nikon, zaufani dostawcy usług zewnętrznych (IT, płatności) zarządzanie bazami danych) Okres niezbędny do wykonania umowy (świadczenia usług lub dostarczania produktów) przedłużony o okres wymagany przez przepisy, w tym o okresy przedawnienia roszczeń, o ile będzie to niezbędne. Rejestracja klienta,
Szeroki Kadr Adres, kraj, adres e-mail, imię i nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu, inne: Rodzaj aparatu, płeć (tytuł) Brak Administracja, Marketing Bezpośredni: Zaufani dostawcy usług zewnętrznych, agencje zewnętrzne, Strona zarządzająca (managing site), CMS Okres niezbędny do wykonania umowy (świadczenia usług lub dostarczania produktów) przedłużony o okres wymagany przez przepisy, w tym o okresy przedawnienia roszczeń, o ile będzie to niezbędne. Rejestracja klienta
Nikon Promocja (Cashback) Imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, model aparatu fotograficznego, numer seryjny aparatu, data zakupu, nazwa i adres sprzedawcy detalicznego, numer rachunku bankowego Brak Administracja, realizacja umowy, marketing bezpośredni Uprawniony personel Nikon, zaufane agencje zewnętrzne dostawcy (IT, płatności) zarządzanie bazami danych) Okres niezbędny do wykonania umowy (świadczenia usług lub dostarczania produktów) przedłużony o okres wymagany przez przepisy, w tym o okresy przedawnienia roszczeń, o ile będzie to niezbędne. Rejestracja klienta
Nikon Professional Service NPS Adres, kraj, adres e-mail, imię i nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu, inne: Rodzaj zarejestrowanego aparatu i obiektywu, numery seryjne Brak Administracja, realizacja umowy, marketing bezpośredni, zarządzanie wypożyczeniem sprzętu, wsparcie serwisu naprawczego, historia napraw, zgodność z prawem Uprawniony personel Nikon, zaufani dostawcy usług zewnętrznych (centra serwisowe, płatności, dostawy) Okres niezbędny do wykonania umowy (dostarczania produktów lub świadczenia usług) przedłużony o okres wymagana przez przepisy, w tym o okresy przedawnienia roszczeń, o ile będzie to niezbędne. Rejestracja klienta, w tym wnioski w formie papierowej