Informacja o polityce prywatności

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI NIKON EUROPE

W niniejszych informacjach o polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do wszystkich Państwa danych osobowych, jakie przetwarzamy, gdy zamawiają, kupują lub korzystają Państwo z naszych produktów i usług, odwiedzają nasze strony internetowe, korzystają ze wsparcia dla klientów lub w inny sposób wchodzą w interakcję z firmą Nikon.

Nikon szanuje prywatność i przyznaje, iż przetwarzanie danych osobowych we właściwy i zgodny z prawem sposób stanowi istotny obowiązek w wymiarze społecznym, jak również deklaruje, że będzie dbać o ochronę danych osobowych. Niniejsze informacje o polityce prywatności są częścią Zasad zachowania poufności informacji Grupy Nikon. Dotyczą one Państwa (dalej „Państwo”) jako naszych perspektywicznych, aktualnych i byłych klientów oraz/lub dostawców oraz korzystania przez Państwa z naszych produktów i usług, naszych stron internetowych, jak również innych relacji biznesowych ze spółką Nikon Europe BV, w tym jej oddziałami zgodnie z poniższą definicją. W niniejszych informacjach o polityce prywatności wyjaśnimy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią niniejszego powiadomienia.

1. Kim jesteśmy

Spółka Nikon Europe BV, z siedzibą pod adresem Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Holandia, gdzie Nikon posiada swoją europejską centralę (dalej „Nikon”, „my”, „nasze” oraz pokrewne formy) jest częścią Grupy Nikon.

W niektórych przypadkach, zależnie od danego produktu Nikon lub świadczonej usługi, Państwa dane mogą być przetwarzane również przez nasze oddziały w poszczególnych krajach w celu obsługi oraz przetworzenia Państwa zamówienia od strony finansowej. Może mieć to miejsce, gdy określone produkty lub usługi są Państwu zapewniane lokalnie. Lista oddziałów firmy Nikon w poszczególnych krajach znajduje się poniżej. W takich przypadkach, Nikon Europe BV oraz oddziały spółki odpowiadają indywidualnie za Państwa dane osobowe, a niniejsze informacje o polityce prywatności mają zastosowanie.

Jeśli pragną Państwo skorzystać z przysługujących im praw, m.in. prawa do uzyskania dostępu do, skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź też wycofać swoją zgodę, jak również zadać jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo nawiązać z nami kontakt zgodnie z niniejszymi informacjami o polityce prywatności.

2. Dane osobowe – cel gromadzenia, typ danych i ich wykorzystywanie

Przetwarzane przez nas dane to informacje, które nam Państwo w sposób świadomy przekazują bezpośrednio lub poprzez strony trzecie. Niemniej jednak w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które jesteśmy w stanie wydedukować w odniesieniu do Państwa na podstawie innych informacji, które Państwo nam dostarczają lub w oparciu o nasze interakcje z Państwem, ewentualnie na podstawie danych osobowych, jakie otrzymujemy od spółki należącej do naszej grupy bądź strony trzeciej za Państwa wiedzą.

W razie odmowy przekazania danych osobowych wymaganych przez nas do wykonania umowy lub zrealizowania obowiązku prawnego, możemy nie być w stanie zapewnić usług, których Państwo od nas oczekują w całości lub w części.
Przetwarzamy Państwa nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, dane z obsługi klienta, informacje o zainteresowaniach fotograficznych oraz informacje finansowe i związane z zakupami, aby dostarczać Państwu produkty Nikon i świadczyć usługi (np. usługi Nikon Professional Services, Akademii Nikona, Nikon Store oraz wsparcie działu obsługi klienta firmy Nikon). Gromadzone i przetwarzane przez nas dane, oraz związany z tym cel, zależą od produktów i usług Nikon, jakie dla Państwa zapewniamy. Poniżej prezentujemy główne cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

a. Świadczenie dla Państwa naszych usług oraz komunikowanie się z Państwem

Aby móc obsłużyć Państwa zamówienia, w wielu przypadkach musimy przetwarzać informacje pozyskiwane od Państwa. Przykładowo, w celu potwierdzenia i odnotowania zakupu produktu obok innych informacji służących identyfikacji potrzebne jest nam Państwa nazwisko oraz adres e-mail i dane konta bankowego. 

Ponadto, wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiadać na Państwa zapytania w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta. 

b. Bezpośrednie cele marketingowe

Wykorzystujemy informacje dotyczące Państwa profilu oraz dane kontaktowe, aby powiadamiać Państwa o nowych lub zaktualizowanych produktach i usługach, które mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie. Przesyłamy Państwu bezpośrednie wiadomości marketingowe jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody lub jeśli w trakcie naszych relacji biznesowych uzyskaliśmy Państwa adres e-mail. Mogą Państwo zawsze zrezygnować z subskrypcji tego typu wiadomości, wykonując instrukcje zawarte w odpowiednim komunikacie marketingowym, poprzez dostosowanie preferencji dotyczących swojego profilu (jeśli jest dostępny) lub poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta. 

Państwa dane osobowe są przez nas analizowane i możemy dołączać spersonalizowane oferty w przesyłanych bezpośrednio wiadomościach marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu w dostarczaniu Państwu stosownych ofert. Mogą Państwo w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

Możemy korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych do wysyłania Państwu (spersonalizowanych) reklam i ofert specjalnych, m.in. poczty tradycyjnej lub, za Państwa zgodą, komórkowych powiadomień push bądź mediów społecznościowych. 

c. Badania statystyczne

Używamy automatycznych narzędzi w celu przeprowadzania badań statystycznych dotyczących ogólnych trendów związanych z korzystaniem z naszych usług, stron internetowych, aplikacji oraz mediów społecznościowych, jak również zachowań i preferencji naszych klientów i użytkowników.

Wykorzystywane przez nas w badaniach informacje obejmują Państwa kod pocztowy i kraj zamieszkania, informacje techniczne, które otrzymujemy, jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych, informacje gromadzone przez nas za pomocą plików cookie, osobiste preferencje i zainteresowania oraz informacje udostępniane nam przez Państwa online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na potrzeby naszych badań wykorzystujemy wyłącznie zagregowane dane, z których wyłączono Państwa nazwisko i adres e-mail. Używamy zagregowanych wyników badań w celu wykrywania ogólnych trendów w korzystaniu z naszych produktów, usług i narzędzi. Umożliwia nam to rozwijanie lepszych produktów, usług, narzędzi i ofert, świadczenie lepiej dopasowanej obsługi klienta oraz udoskonalanie designu i treści naszych stron internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można uzyskać zapoznając się z sekcją Komunikatu dotyczącego plików cookie na naszej stronie internetowej.

d. Ewidencja oraz spełnianie obowiązków ustawowych

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w wewnętrznych celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak prowadzenie ewidencji oraz w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych i fiskalnych.

e. Specyficzne usługi, aplikacje oraz wydarzenia, konkursy i kampanie organizowane przez firmę Nikon 

Na potrzeby określonych usług, aplikacji, wydarzeń, konkursów lub kampanii możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów innych niż cele opisane w niniejszych informacjach o polityce prywatności. Poinformujemy Państwa o tych celach, gdy zarejestrują się Państwo do usługi, wydarzenia, konkursu lub kampanii lub jeśli pobiorą Państwo odpowiednią aplikację. 

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do innych celów. W takim przypadku dopilnujemy, aby odbywało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy z Państwem w celu zapewnienia naszych produktów i usług, do spełnienia obowiązków prawnych, lub jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie lub uzasadnionym interesie strony trzeciej, bądź na podstawie udzielonej zgody. 

Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, uwzględnimy Państwa perspektywę oraz dopilnujemy, aby dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z wymogami prawnymi. W związku z tym zadbamy również o to, aby przetwarzanie dotyczące nowego celu było zgodne z celem, do którego dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone. Nie dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego lub jeśli uzyskaliśmy Państwa zgodę. Nasze uzasadnione interesy obejmują m.in. udoskonalanie naszych produktów i usług, ograniczanie naszych kosztów, ulepszanie naszych newsletterów i stron internetowych oraz zabezpieczanie naszych usług oraz infrastruktury.

W razie udzielenia zgody informujemy, że mogą Państwo wycofać ją w dowolnym czasie poprzez skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w wiadomości e-mail, poprzez dostosowanie ustawień (jeśli są dostępne) lub kontaktując się z nami. 

3. Udostępnianie informacji

Ponieważ jesteśmy firmą działająca w skali globalnej, wiele z naszych działań biznesowych realizowanych jest (przy osiąganiu efektywności biznesowej) poprzez przetwarzanie lub konsolidowanie dotyczących Państwa informacji w specyficznych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w określonych obiektach na całym świecie. W konsekwencji dotyczące Państwa informacje mogą być udostępniane innym podmiotom w obrębie Grupy Nikon. Możemy łączyć Państwa dane osobowe gromadzone przez nasze oddziały z innymi dotyczącymi Państwa informacjami osobowymi będącymi w naszym posiadaniu, tak aby zapewnić dokładność i aktualność Państwa danych. Każda ze spółek Grupy Nikon przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejszymi informacjami o polityce prywatności oraz Zasadami zachowania poufności informacji Grupy Nikon. W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych stosowana jest rygorystyczna polityka udostępniania. Wyłącznie autoryzowane osoby uzyskują dostęp do Państwa danych. 

Może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe zostaną udostępnione zaufanym stronom trzecim, które pełnią funkcje biznesowe lub świadczą dla nas usługi. Od wszystkich niezależnych podmiotów wymagamy zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych klienta zgodnie z umowami opartymi na odnośnych przepisach prawa. Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane na potrzeby dochodzeń (ujawniane m.in. w celu zapobieżenia przestępstwu lub oszustwu lub w celu realizacji nakazu sądowego bądź wymogu legislacyjnego).

Transfer lub ujawnienie danych osobowych może nastąpić również w związku z (zamierzaną) transakcją, która zmienia strukturę naszej firmy, np. poprzez reorganizację, fuzję, sprzedaż, utworzenie spółki joint venture, cesję, przeniesienie własności, zmianę kontroli lub inne rozdysponowanie całości lub części naszej firmy, aktywów lub akcji (transakcje korporacyjne). 

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Ze względu na globalny charakter naszej firmy Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom Nikon oraz zaufanych stronom trzecim w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których przepisy prawa mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. Firma Nikon zadba o zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w celu spełnienia wymogów dla międzynarodowego transferu danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony prywatności. W przypadku transferów danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, firma Nikon zastosuje zatwierdzone przez Komisję mechanizmy, np. certyfikację w zakresie ochrony prywatności (Privacy Shield) oraz standardowe klauzule umowne w charakterze zabezpieczeń, opierając się m.in. na Decyzji 2004/915/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (patrz art. 46 RODO). 

4. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

Firma Nikon, odpowiednio i zgodnie z jej zasadami IT oraz polityką bezpieczeństwa, zabezpieczy Państwa dane osobowe tak, aby były chronione przed nieupoważnionym użyciem, nieupoważnionym dostępem oraz bezprawną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, do których zostały uzyskane, oraz do spełnienia naszych zobowiązań prawnych i fiskalnych.

5. Prawa użytkownika

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych poniżej praw. Nie zawsze będziemy mieli możliwość spełnienia Państwa żądania. Przykładowo, Państwa wniosek o udzielenie dostępu może ulec ograniczeniu, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia ochrony praw i wolności innych osób, lub możemy odmówić wykasowania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy przesłać odpowiedni wniosek na podane poniżej dane adresowe. Zaznaczamy, że może być wymagane dostarczenie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Holenderskiej Agencji Ochrony Danych.

Ponadto, w razie jakichkolwiek pytań, spostrzeżeń lub zażaleń w związku z niniejszymi informacjami o polityce prywatności mogą Państwo kontaktować się z nami.

Prawo dostępu

Mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Dotyczy to również zapytania, czy przetwarzamy jakiekolwiek dotyczące Państwa dane osobowe.

Prawo do sprostowania

Posiadają Państwo prawo do zlecenia korekty swoich danych w razie ich nieścisłości lub niekompletności.

Prawo do usunięcia

Przysługuje Państwu prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Usuniemy Państwa dane zgodnie z Państwa wnioskiem oraz przepisami prawa. W przypadku usunięcia danych zwracamy uwagę, że ze względu na sposób prowadzenia niektórych usług, usunięcie kopii zapasowych może trochę potrwać.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Posiadają Państwo prawo do wprowadzenia ograniczeń w przetwarzaniu swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach.

Prawo do przenoszalności danych

Prawo do przenoszalności danych ma zastosowanie do informacji, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Mają Państwo zażądać przeniesienia przez nas przekazanych nam informacji z jednej organizacji do drugiej (jeśli jest to technicznie możliwe), lub przekazania ich sobie. Prawo to ma zastosowanie jedynie w przypadku zautomatyzowanych procesów oraz gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub w ramach realizacji umowy.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je na podstawie „uzasadnionych interesów” (z uwzględnieniem profilowania).

W dowolnym czasie i bez opłaty mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec celów marketingu bezpośredniego, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w takich celach, które obejmują również profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim. W przypadku skorzystania przez Państwa z tego prawa nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.

6. Podmioty powiązane, których dotyczą niniejsze informacje o polityce prywatności

Nazwa Kontakt
Nikon Europe B.V. Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Niderlandy
Nikon France SAS 191 Rue du Marché Rollay, 94504 Champigny-Sur-Marne Cedex, Francja
Nikon GmbH Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf, Niemcy
Nikon UK Ltd 1 The Crescent, Surbiton, Surrey, KT6 4BN, Wielka Brytania

7. W jaki sposób zarządzamy tą polityką

Niniejsze informacje zostały przez nas zaktualizowane w lipcu 2020 r, a ich obecna wersja zastępuje poprzednie. Będziemy dokonywać okresowych aktualizacji niniejszych informacji o polityce prywatności.

8. Dane kontaktowe do zapytań dotyczących prywatności

Record Manager Nikon Europe BV Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam Holandia E-mail:
rm.PL@nikon.com